Vedtekter

Reviderte vedtekter, vedtatt på Norsk Tidsskriftforenings årsmøte 24. mars 2022

§ 1 Foreningen

§ 1.1 Foreningens navn

Foreningens navn er Norsk Tidsskriftforening (Tidsskriftforeningen).

§ 1.2 Foreningens formål

Foreningen skal fremme tidsskriftenes interesser overfor offentlige myndigheter og andre samfunnsaktører, bidra til å synliggjøre tidsskriftene i det offentlige rom, og arbeide for å heve kompetansen i tidsskriftene.

Foreningen har rett til å inngå bindende, ikke-eksklusive avtaler på vegne av medlemmene (utgiverne og redaktørene), om tillatelser til og vederlag for sekundærbruk av offentliggjort materiale. Medlemmene overlater forvaltningen av rettigheter til Foreningen. Foreningen kan overlate retten til å inngå avtaler til sammenslutninger av rettighetshaverorganisasjoner med tilsvarende oppgaver, som Kopinor og Norwaco.

§ 1.3 Foreningens organisasjonsform

Foreningen ble stiftet i Oslo i 2003 som en landsdekkende ideell interesseorganisasjon for norske tidsskrifter, i form av en medlemsstyrt utgiverorganisasjon. Foreningen er selveiende, og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 2 Medlemskap

§ 2.1 Medlemskap i foreningen

Medlemskap er åpent for alle norske tidsskrifter som utgis eller oppdateres minst to ganger årlig, drives etter et primært ideelt formål, og har innhold, form og distribusjon som gjør det tilgjengelig for et allment publikum. Søknad om medlemskap stilles til foreningens styre, som vurderer om de over nevnte kriteriene for medlemskap er oppfylt. Et negativt vedtak om medlemskap kan ankes til foreningens årsmøte, og fremmes i så fall som et forslag etter § 3.1 andre ledd.Styret kan fatte vedtak om eksklusjon av et medlem, dersom styret finner dette nødvendig av hensyn til foreningens virksomhet ut fra foreningens formål. Et slikt vedtak kan ankes til foreningens årsmøte, og fremmes i så fall som et forslag etter § 3.1 andre ledd. Utmelding fra foreningen skal skje skriftlig til foreningens styre. Ved nedleggelse av et tilsluttet tidsskrift opphører medlemskapet automatisk.

§ 2.2 Medlemmenes plikter og rettigheter

Medlemmene plikter å betale kontingent forskuddsvis, som fastsatt av årsmøtet etter § 3.2-11. Kontingenten skal være innbetalt senest fire uker etter at kravet er utsendt. Dersom kontingenten ikke er innbetalt senest to uker før ordinært årsmøte, opphører medlemskapet. Et medlem som er skyldig kontingent, kan ikke tas opp før denne er betalt. Utmeldelse eller eksklusjon gir ikke rett til refusjon av innbetalt kontingent.Medlemmene plikter å synliggjøre sitt medlemskap i foreningen ved bruk av foreningens logo i tidsskriftets kolofon og på tidsskriftets nettsted, og å lenke fra sitt eget til foreningens nettsted.Medlemskap gir rett til en delegat på foreningens årsmøte etter § 3.1 første ledd, og til tilgang på de godene foreningen ut fra foreningens formål tilbyr sine medlemmer. For de av foreningens aktiviteter der det kreves deltakeravgift, gir medlemskap rett til medlemspris.

§ 3 Årsmøtet

§ 3.1 Foreningens årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og skal holdes hvert år innen utgangen av mai.

Styret skal innkalle årsmøtet med minst fire ukers varsel. Forslag som medlemmene ønsker behandlet, herunder forslag om vedtektsendringer, skal være mottatt av styret senest to uker før årsmøtet. Slike forslag skal vedlegges sakslisten uavhengig av om styret stiller seg bak dem eller ikke. Likeledes skal valgkomiteens innstilling være mottatt av styret senest to uker før årsmøtet, og vedlegges sakslisten. Fullstendig saksliste med de nevnte vedleggene skal være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Hvert medlem har én stemme. Stemmegivning kan skje ved fullmakt. Ingen kan møte med mer enn fem fullmakter. Fullmakter skal være skriftlige, og skal leveres møtelederen når møtet settes.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på den utsendte sakslisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte krever det. Saker som ikke står oppført i innkallingen kan bare legges til sakslisten når dagsorden er under behandling ved innledningen av møtet.

Årsmøtet ledes av en valgt møteleder. Møtelederen behøver ikke å være medlem av foreningen. Årsmøtet kan invitere andre personer eller media til å være til stede.

§ 3.2 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

 • velge møteleder.
 • behandle dagsorden og eventuelle fullmakter.
 • velge to personer, som sammen med møtelederen skal undertegne protokollen.
 • behandle foreningens årsmelding.
 • behandle foreningens regnskap, i revidert stand.
 • vurdere om foreningens midler er brukt i henhold til formålet.
 • behandle eventuelle forslag fra styret.
 • behandle eventuelle innkomne forslag fra medlemmene.
 • behandle forslag om tilslutning til andre foreninger.
 • fastsette godtgjørelser for styret.
 • velge

a) et styre på syv personer, bestående av

b) leder,

c) nestleder,

d) fem styremedlemmer med

e) to varamedlemmer

f) tre medlemmer av valgkomiteen

g) revisor

 • behandle årsmelding og regnskap for foreningens kopivederlagsfond,
 • velge styre for foreningens kopivederlagsfond,
 • velge revisor for foreningens kopivederlagsfond.

§ 3.3 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet følger av disse vedtektene, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Personvalg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, skal stemme­sedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, skal ikke telle og skal anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, skal alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 3.4 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst en tredjedel av foreningens stemmeberettigede medlemmer krever det.

Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. For øvrig gjelder det som er fastsatt for ordinært årsmøte under § 3.1 og § 3.3.

§ 4 Styret og organer under styret

§ 4.1 Foreningens styre Foreningen ledes av et styre på syv personer, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal bestå av leder, en nestleder og fem øvrige styremedlemmer, som velges med to varamedlemmer av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Inntil halvparten av styremedlemmene kan velges for to år om gangen. Styrets leder velges for to år om gangen. Et flertall av styremedlemmene skal ha fast tilknytning til et medlemstidsskrift.

Styrevervet er personlig. Hvis et styremedlem trer ut av styret, skal denne erstattes av det varamedlemmet som er rangert først. Hvis styret gjennom fratredelser reduseres til mindre enn fire styremedlemmer, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Styret skal møtes når lederen bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Årsmøtet kan fastsette godtgjørelse til hele eller deler av styret som det finner hensiktsmessig etter § 3.2-12.

§ 4.2 Styrets oppgaver

Styret skal

a) lede foreningen mellom årsmøtene i henhold til årsmøtets vedtakb) føre protokoll fra styrets møterc) føre løpende regnskap i tråd med gjeldende bestemmelserd) innvilge medlemskap til tidsskrifter som oppfyller kravene i § 2.1 første ledde) innkalle til ordinært årsmøte og forberede dette, som fastsatt i § 3f) oppnevne utvalg for bestemte oppgaver etter behov, etter § 4.3.g) tilsette sekretariatet, og fastsette vilkårene for slike tilsettinger, etter § 4.4

§ 4.3 Utvalg under styretForeningen kan etablere utvalg under styret. Slike utvalg oppnevnes og instrueres av styret, og rapporterer tilbake til styret. Slike utvalg skal kun unntaksvis inngå avtaler på vegne av foreningen eller representere foreningen utad, og da bare etter vedtak i styret.

§ 4.4 Foreningens sekretariatForeningen skal ha et sekretariat som minst består av en daglig leder som står for den daglige driften av foreningens virksomhet. Sekretariatet tilsettes av styret. Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt, og rapporterer til styret. Daglig leder har personalansvar for eventuelle øvrige tilsatte.

§ 5 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av tre medlemmer, som velges for ett år av årsmøtet, etter innstilling fra styret. Komiteen har til oppgave å innstille på nye medlemmer og varamedlemmer av styret og til foreningens kopivederlagsfond overfor årsmøtet. Komiteens innstilling skal være mottatt av styret senest to uker før årsmøtet, og være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, etter § 3.1 andre ledd. Valgkomiteen konstituerer seg selv, og fastsetter sin fremgangsmåte etter samråd med styret.

§ 6 Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan bare endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, som fastsatt i § 3.1 fjerde ledd. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 7 Oppløsning av foreningen

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, skal dette vedtaket søkes bekreftet av et ekstraordinært årsmøte minst tre måneder senere, da med minst alminnelig flertall. Ved oppløsning velger det bekreftende årsmøtet et avviklingsstyre, som i forbindelse med avviklingen fastsetter fordeling av eventuelle midler og eiendeler som disponeres av foreningen i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer fastsatt i § 6.

Powered by Labrador CMS